Teckenspråket är ett språk. Teckenspråket är ett visuellt språk, som talas med händerna.

Viittomakieli on kieli. Viittomakieli on visuaalinen kieli, jota puhutaan käsillä.

Vi lever i ett informationssamhälle. Vi måste kunna läsa och förstå många saker. Blanketter, regler, bruksanvisningar, skolböcker, försäkringar, avtal mm. Vi kan vara osäkra på om vi gör rätt eller fel.

Elämme yhteiskunnassa jossa tieto on tärkeää. Meidän on osattava lukea ja ymmärtää monta asiaa. Lomakkeita, ohjeita, sääntöjä, koulukirjoja, vakuutuksia, sopimuksia ym. Saatamme olla epävarmoja, teemmekö oikein vai väärin.

 Om något är osäkert, är det bra att kunna fråga eller få förklaring på ett språk som är lätt för en att förstå. För en invandrare eller en teckenspråkig person, behövs anvisning och förklaring på deras eget språk.

Jos jokin on epävarmaa, on paras kysyä neuvoa ja saada ohjeistusta helposti ymmärrettävällä kielellä.   Maahanmuuttajalle tai viittomakieliselle tarvitaan ohjeistusta ja neuvontaa heidän omalla kielellään.

Kommunens service och information måste anpassas bättre. Flera vill kunna förstå och använda servicen. På internet är det lätt att göra teckenspråkiga videor med översättningar. Delaktighet och tillgänglighet gäller både dig, mig och teckenspråkiga personer.

Kunnan palveluita ja tiedotusta olisi mukautettava paremmin. Useampi haluaisi ymmärtää ja hyödyntää palveluita. Verkoon on helppo tehdä viittomakielelle käännettyjä videoita. Osallisuus ja saavutettavuus ovat tärkeäitä jokaiselle meistä, myös viittomakielisille.

Projekt Accola – 2013-2015 – Accola-hanke
Projektägare – Finlandssvenska teckenspråkiga r .f. – Hankkeen omistaja
Bidragsgivare – Penningautomatföreningen (RAY) – Rahatuki