Språkpolitik – teckenspråken i Finland

Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland

VIDEO KOMMER HÄR – KOMMENTAR OM SPRÅKPOLITISKT PROGRAM

Det finns ett särskilt språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland. Finlands Dövas Förbund har arbetat med språkpolitiska program sedan år 1991. För närvarande arbetar man med ett nytt program. Här citeras det nu gällande programmet, vilket publicerades år 2010.

” Det språkpolitiska programmet är avsett att fungera som ett redskap med vars hjälp man kan förbättra teckenspråkens ställning och teckenspråksanvändarnas språkliga och kulturella identitet samt utveckla teckenspråket och den teckenspråkiga kulturen. Detta främjar i sin tur våra mänskliga rättigheter, förbättrar livskvaliteten och stärker jämlikheten i det finländska samhället.
Det språkpolitiska programmet har tre funktioner. Dess syfte är att stärka teckenspråkets ställning, att klargöra frågan om vem som har äganderätt till teckenspråket och att väcka diskussion om språket och dess betydelse.”

Finlands Dövas Förbund har sakkunniga som arbetar med intressebevakning för teckenspråkiga och för teckenspråken. Mer om deras arbete och hurdana frågor som de arbetar med just nu kan du läsa mer om på Finlands Dövas Förbunds nätsidor. (länk HÄR)

Här nedan kan du gå till nätsidan och läsa Språkpolitiska programmet, eller ladda ned det till egen dator.
Finlands Dövas Förbund och Språknämnden för de inhemska språken /  (länk HÄR)