Språkplan – Finlandssvenskt teckenspråk

Språkplan för finlandssvenskt teckenspråk

Det finlandssvenska teckenspråket har en hotad ställning som minoritetsspråk i Finland. Antalet som använder detta språk är litet. Den enda statliga undervisningsplatsen för teckenspråkiga finlandssvenska barn stängdes år 1993. År 2005 arrangerade föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ett seminarium om finlandssvenskt teckenspråk och dess situation. Fil.dr. Tove Skutnabb-Kangas påpekade vid seminariet att det var viktigt att sprida medvetenhet och kunskap om språket, annars skulle det dö ut.

Föreningen har bland annat samarbetat med Finlands Dövas Förbund om intressebevakning. Nordiska institutionen vid Helsingfors Universitet stödde studerande som intresserade sig för finlandssvenskt teckenspråk. Föreläsningar och publikationer har getts ut, Både Finlands Dövas Förbund sakkunniga och professor samt forskare vid Helsingfors Universitet har deltagit i arbetet med framtagande av Språkplan för finlandssvenskt teckenspråk

För närvarande arbetar föreningen med version nr 6 av denna Språkplan. I planen ingår bland annat att skapa kontakt med olika föreningar för teckenspråkiga, och att öka medlemmarnas kunskap och medvetenhet om sitt eget teckenspråk. Att förbättra möjligheterna för tolkstuderande till kontakt och övning i finlandssvenskt teckenspråk är också ett mål. Genom arbete med Lev i vårt språk – LIVS – instruktörskursen har en betydande del av Språkplanen förverkligats.

En Kartläggning och faktainsamling om finlandssvenskt teckenspråksanvändning och finlandssvenska teckenspråkiga gjordes 2014-2015. Några åtgärdsförslag lades fram också, som ingår i Språkplanen för det finlandssvenska teckenspråket.

Mer om Kartläggningen kan du se här. Där finns också teckenspråkig sammanfattning (video på finlandssvenskt och finskt teckenspråk). (länk HÄR)