Tillgänglig internet – på teckenspråk

Tillgänglig internet information – för teckenspråkiga

Information med text och teckenspråk

Vill du veta hur en bra internetsida görs för teckenspråkiga användare? Här kan du se mer om information och internet innehåll som anpassas för döva, teckenspråkiga personer.

Vad är viktigt då man bygger en webbplats för döva? 

En person med lindrigt nedsatt hörsel behöver inte nödvändigtvis använda sig av en hörapparat, medan döva har sitt alldeles eget språk. Det finns alltså en hel del variation bland hörselnedsättningar och deras följder är individuella. Detta skapar utmaningar då det gäller t.ex. att uppfylla dessa personers informationsbehov.

Tillgången till information och möjligheten till interaktion är en förutsättning för jämlikt medborgarskap. Det finns ingen patentlösning för design av tillgängliga webbinnehåll för döva, utan serviceproducenten bör erbjuda olika alternativ, däribland användaren kan välja den lämpliga. Majoriteten av lösningarna som ökar innehållens tillgänglighet gynnar alla användare.  

Notera då du bygger en tillgänglig webbplats 

Designen av en webbplats bör ta i beaktande sidans hörselskadade användare. Tillgången till information borde inte vara beroende av mottagarens hörsel. Detta gagnar inte endast hörselskadade, utan även personer med normal hörsel som t.ex. använder sidan utan högtalare, befinner sig på en plats med mycket buller, inte kan använda sig av datorns audiofunktioner eller vill erhålla informationen i textform. 

WAI:s tillgänglighetsföreskrifter (5) innehåller tre moment som gäller hörselskadade användare: 

  1. Erbjud ett alternativ till auditivt och visuellt innehåll. 
  2. Märk ut innehållen och formspråket noggrant  
  3. Låt användaren kunna anpassa det tidskontrollerade materialet. 

Interaktiva webbinnehåll 

Ifall webbomgivningen innehåller tidskontrollerat material, bör användaren ha möjlighet att anpassa detta. Personer med nedsatt hörsel kan behöva en längre tid på sig för att ta del av auditivt material eller teckenspråkigt material på ett annat språk än det egna teckenspråket. 

En helhet som använder sig av flera samtidiga medieformer borde kunna delas upp i flera separata delar . T.ex. kan en person som ser på en film med undertext inte nödvändigtvis koncentrera sig på att läsa texten och följa med händelseförloppet samtidigt. Filmen bör kunna pausas för att användaren ska kunna läsa texten. 

 

Mera information om tillgänglighet och teckenspråk finns på VisualAccess hemsidor. (länk HÄR)