Teckenspråk

Teckenspråken i Finland

Det finländska teckenspråkssamfundet etablerades i mitten av 1800-talet. Då återvände Carl Oscar Malm (1826–1863) till Finland efter elva års skolgång i Sverige. Malm, själv döv, grundade landets första dövskola och introducerade teckenspråket från Sverige. Det spred sig så småningom bland de döva i Finland och ett finskt och ett finlandssvenskt teckenspråk växte fram.

Finskt teckenspråk utgör modersmål för 4 000–5 000 döva, och det talas därtill som andraspråk eller främmande språk av 6 000–9 000 personer. Antalet talare av finlandssvenskt teckenspråk har länge uppskattats till ca 300, varav hälften döva. En kartläggning utförd 2014–2015 visar dock att antalet döva talare bara är ca 90 numera, varav en stor del har hög ålder. Enligt Unescos kriterier  är det finlandssvenska teckenspråket allvarligt hotat.

Du kan läsa mer om teckenspråk på Språknämndens /KOTUS hemsidor om teckenspråk. (länk HÄR)

Vem använder teckenspråk? 

I Finland bor tusentals människor med teckenspråk som modersmål. Döva, personer med nedsatt hörsel, användare av Cochleaimplantat och hörande med teckenspråk som modersmål räknas alla som teckenspråkiga. Därutöver finns andra grupper som använder sig av teckenspråk som stöd för sin kommunikation.  

De talade språkens ord motsvaras i teckenspråk av tecken, och tecknen bildas genom kombinationer av fem olika element: 

  • handform 
  • händernas position 
  • händernas rörelse 
  • händernas och fingrarnas orientation 
  • icke-manuella element (ansiktsuttryck, mun-, huvud- och kroppsrörelser). 

Talspråkliga ord bildas, d.v.s stavas med hjälp av handalfabetet. Tecknat tal är ett slags hjälpspråk och följer ordningsföljden och strukturen hos det talade språket. Tecknat tal och teckenspråk kan användas taktilt, vilket möjliggör kommunikation med dövblinda. 

I Finland har teckenspråk en lagstadgad position i grundlagen sedan år 1995. Finland har två officiella teckenspråk, det finska och finlandssvenska teckenspråket. De är rätt lika, men innehåller också många avvikande tecken, d.v.s. ord.  

Teckenspråk används för att uttrycka alla sorters innehåll: allt från tjänstemannatexter till vitsar, från sagor till läkarutlåtanden. Teckenspråk är ett självständigt språk med sin egen grammatik och andra språkregler. Finlands lag bekräftar de finska och finlandssvenska teckenspråkens ställning i Finland. Varje land i världen har ett eget teckenspråk som vuxit fram inom den egna språkgemenskapen, vilket innebär att teckenspråk inte är internationellt. 

Dock påminner de olika teckenspråken varandra till strukturen, och därför är det enklare för teckenspråkiga att överskrida språkgränser än för dem som använder sig av talat språk. Det finns även internationella tecken som används t.ex. i samband med internationella träffar för teckenspråkiga. 

 

Källor: 
Finlands dövas förbund rf. Viittomakieli – kuuron äidinkieli. [http://www.kl-deaf.fi/portaali/viittomakieli/kuuronkieli.html] Hämtad: 16.06.2003. 

W3C. 1999. Web Content Accessibility Guidelines 1.0 – W3C Recommendation 5-May-1999 [http://www.w3.org/TR/WCAG10/] Hämtad: 18.06.2003.