Bakgrund – Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Föreningen är en samlande kraft för personer som har finlandssvenskt teckenspråk som sitt första språk, eller använder detta språk i sin vardag.

Innan föreningen bildades 2002 hade Finlands dövas förbund på initiativ av Alf Bjong bildat en arbetsgrupp som hette Svenska arbetsgruppen. Denna grupp fokuserade på svenskspråkiga ärenden som berörde finlandssvenska döva och teckenspråkiga. Arbetsgruppen följde Finlands dövas förbunds stadgar och vad som beslutades av deras styrelse och på de årliga förbundsmötena. Då det fanns en önskan om mer riktad verksamhet mot finlandssvenska döva bestämdes det att en förening skulle bildas, även för att kunna ansöka om projektunderstöd och liknande från dåvarande RAY penningautomatföreningen.

Föreningen grundades år 2002. Den första styrelsen bestod av följande personer:
Håkan Westerholm som ordförande.
Åke Uusimäki
Jorma Tarvonen
Stig Engblom
Berit Kinnunen

Några årtal som är betydelsefulla för föreningen och dess verksamhet:

1998-2002 första forskningen kring finlandssvenskt teckenspråk som visade att skillnader finns mellan båda teckenspråken. Rapport ” Se vårt språk!” av Hoyer Karin och Kronlund-Saarikoski Karin (2002).
2002 Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. bildades
2003 lyckades föreningen få ett stort bidrag och startade sitt första projekt: LYKTAN.
2005 startade föreningen med teckenspråkiga nyheter och information på internet, Teckeneko.
Rapporten från projekt LYKTAN kom ut.
Föreningen skickade in utlåtande till justitieministeriets berättelse om språklagstiftning där finlandssvenskt teckenspråk definierades och fastställdes att det skiljer sig från finskt teckenspråk.
Föreningen fick Finlands dövas förbunds 100 års medalj.
2008 flyttade föreningen till sin nuvarande verksamhetslokal i Helsingfors, på adressen Tilkgatan 7.
2013 Finlandssvenskt teckenspråk fick status som hotat språk hos UNESCO.
2015 Teckenspråkslagen kom i kraft, för första gången finlandssvenskt teckenspråk omnämns som eget språk.
Statsunderstöd till samarbetsgrupp för projektet Lev i vårt språk, instruktörsutbildning.
2016 Lev i vårt språk, Livs, instruktörsutbildning påbörjades.
2017 Föreningen fick för första gången verksamhetsriktat understöd från STEA (f.d. RAY) och en verksamhetsledare anställdes.
Instruktörsutbildning Livs avslutas.