Stadgar

Stadgar i PDF-format Klicka här

Finlandssvenska teckenspråkiga rfs stadgar antagit 26.6.2013

 

1§ Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Finlandssvenska teckenspråkiga rf. Föreningens hemort är Helsingfors, och dess verksamhetsområde omfattar hela Finland. Föreningen är medlem i Finlands Dövas Förbund rf, som i dessa stadgar kallas förbundet. Föreningen kommer att följa förbundets stadgar och överlämna sina stadgar och förändringar i dem för granskning till förbundet.

2§ Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att fungera som intresseorganisation för verksamhetsområdets döva och som producent och arrangör av tjänster, att få döva att med gemensamma krafter verka för levnadsvillkor som är jämlika med övriga medborgares, och att försöka främja samverkan med sådana organisationer och myndigheter och olika institutioner som har samma målsättningar som föreningen.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

1.  grunda oregistrerade underavdelningar och klubbar för att utveckla och stödja sina medlemmars  hobbyverksamhet,

2.  anordna möten,

3.  utarbeta framställningar och förslag för att förbättra verksamhetsområdets dövas ställning, och avge utlåtanden i frågor som gäller dövhet,

4.  främja teckenspråkets ställning,

5.  utveckla dövas kulturella verksamhet och främja tillgången till offentliga kulturtjänster,

6.  bedriva utbildnings- och upplysningsverksamhet genom kurser, rådgivning, föredrag och föreläsningar samt studiecirkelverksamhet,

7.  bedriva verksamhet för ungdomar och barn i skolåldern i samarbete med ungdomsklubbar med hänsyn även till flerhandikappade döva,

8.  bedriva seniorverksamhet,

9.  bedriva idrotts- och motionsverksamhet,

10. ordna rekreationsverksamhet,

11. bedriva informations-, publikations- och förlagsverksamhet,

12. sträva efter att öka dövas möjligheter att engagera sig genom att informera om tjänster som kommuner och sammanslutningar erbjuder och genom att förmedla dem, samt genom att försöka få myndigheterna att beakta döva medborgare i tillgången till information och service,

13. ordna anpassningsträningsverksamhet och tolktjänster,

14. delta i lokalt och regionalt samarbete med andra organisationer och myndigheter,

15. samt vidta andra åtgärder som tjänar föreningens syften och förbättrar dövas ställning.

Föreningen kan grunda oregistrerade avdelningar i olika kommuner inom sitt verksamhetsområde.

För att stödja sin verksamhet skaffar sig föreningen medel genom att samla in medlemsavgifter, anordna lotterier, basarer och nöjestillställningar samt genom att utöva förlagsverksamhet.

Föreningen kan skaffa och äga fastigheter, lös egendom och semesterställen samt bedriva kiosk-, inkvarterings- och restaurangverksamhet.

Föreningen kan grunda fonder, ta emot donationer, bidrag och testamenten samt ordna penninginsamlingar.

För dessa funktioner skaffar föreningen sig behövligt tillstånd.

För att trygga sin verksamhet och de tjänster som erbjuds döva bedriver föreningen samarbete med kommunerna och övriga myndigheter inom sitt verksamhetsområde för att erhålla ekonomiskt stöd för föreningens verksamhet och för tjänster som erbjuds döva.

Föreningens verksamhet får inte vara i huvudsak ekonomisk.

3§ Språk

Föreningens språk är finlandssvenskt teckenspråk och svenska. Protokoll- och registreringsspråket är svenska.

4§ Medlemmar

Som ordinarie medlemmar i föreningen kan antas döva eller hörselskadade eller andra personer som godkänner föreningens syfte och stadgar. Ordinarie medlemmar ska betala de av föreningens årsmöte fastslagna anslutnings- och medlemsavgifterna. Föreningens styrelse kan efter övervägande befria en obemedlad, arbetslös eller sjuk medlem från avgifterna.

Ordinarie medlemmar godkänns av föreningens styrelse på basis av ansökan.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan man på föreningens möte på framställning av styrelsen kalla en person som märkbart har främjat och stött föreningens verksamhet.

5§ Utträde och uteslutning av medlem

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligt anmäla detta till styrelsen eller dess ordförande eller muntligt vid föreningens möte för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen ifall medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

Medlem, som inte betalar medlemsavgiften för åren innan februarimånadens utgång, förlorar sin rösträtt vid mötena tills de obetalda medlemsavgifterna betalats.

En utesluten medlem kan överklaga beslutet om uteslutning till föreningens nästa möte. Besväret ska anföras till föreningens styrelse inom trettio (30) dagar räknat från den tidpunkt då uteslutningsbeslutet kommit till den uteslutnes kännedom.

6§ Medlemsavgift

Storleken på årliga medlemsavgiften som uppbärs av ordinarie medlemmar fastställs av årsmötet.

Hedersordförande och hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgifter.

7§ Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och fyra (4) andra medlemmar som utsetts vid årsmötet. Ordförande väljs för två (2) årsmötens perioder åt gång. Medlemmarna väljs för två (2) årsmötens perioder åt gång. Av medlemmar avgår årligen två (2) åt gången. En styrelsemedlem som är i tur att avgå kan omväljas.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen kan till sin hjälp tillsätta utskott och arbetsgrupper för att bereda olika ärenden och verkställa beslut.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, inklusive ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

För köp, byggande och försäljning av fast egendom och upptagande av inteckningslån bör styrelsen ha fullmakt av föreningsmötet.

8§ Styrelsens uppgifter

1.  Att leda föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och enligt besluten vid föreningens möten,

2.  att välja inom sig en vice ordförande,

3.  att välja sekreterare, kassör och eventuella övriga funktionärer,

4.  att representera föreningen, sköta dess angelägenheter, uppbära och ansvara för den,

5.  att tillsätta utskott den anser vara nödvändiga,

6.  att sammankalla föreningens möten och bereda de ärenden som ska behandlas på mötena,

7.  att besluta om uppbärandet och tidpunkten för uppbärandet av medlemsavgifter,

8.  att se till att förbundet får föreningens verksamhetsplan och underrättas om styrelsens sammansättning samt verksamhets- och revisionsberättelsen inom två månader från det föreningsmöte där ärendena behandlades,

9. att sköta föreningens penningtillgångar och egendom samt bokföring och att göra upp bokslut och skaffa verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande.

10. att anta och utesluta medlemmar i enlighet med föreningens stadgar,

11. att ge myndigheterna och sammanslutningarna behövlig information gällande föreningen och döva,

12. att bevaka dövas intressen samt

13. att sköta föreningens övriga ärenden.

9§ Namnteckningsrätt

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans. Styrelsen kan också utse en person, av vilken kan teckna föreningens namn tillsammans med någon av de ovannämnda.

10§ Räkenskapsperiod och revision/verksamhetsgranskning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till revisorerna/verksamhetsgranskarna senast en månad före årsmötet.

Revisorerna/verksamhetsgranskarna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

11§ Föreningens möten

Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagandet i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden mars-april.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio (30) dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestämts i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de angivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val gör omröstning mellan de oavgjorda parter, om rösterna faller jämnt för andra gång avgör emellertid lotten.

12§ Sammankallandet av föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens Årsmöten senast trettio (30) dagar och extra möten senast fjorton (14) dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem, genom att sätta in en annons i föreningens hemsida, eller per e-post.

13§ Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas,

2. val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare,

3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet,

4. godkännande av mötets dagordning,

5. presentation av bokslut, årsberättelse och revisorernas/verksamhetsgranskarnas utlåtande,

6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvarsskyldiga,

7. fastställande av verksamhetsplanen, budgeten och storleken på anslutnings- och medlemsavgifterna,

8. val av styrelseordförande för de följande två årsmöteperioder vart annat år,

9. val av styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå,

10. val av två revisorer/verksamhetsgranskare och vicerevisorer/viceverksamhetsgranskare,

11. val av delegater för förbundets ordinarie förbundsmöte,

12. behandling av övriga ärenden nämnda i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

14§ Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgarna ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska det nämnas om ändring av stadgarna.

15§ Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen vid två på varandra följande möten. I möteskallelsen ska det nämnas upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som fastställs av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen läggs ner används dess tillgångar för samma ändamål.

Då föreningen upplöses överlämnas dess arkiv till förbundet.

16§ I övrigt tillämpas stadgar i gällande föreningslag, förbundets stadgar och bokföringslagen.

17§ Erhållna förmåner bibehålls.