Lyktan projekt

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har drivit projekt ”LYKTAN” år 2003-2005 med RAY-finansiering.  Projektet har kartlagt och undersökt de finlandssvenska dövas situation. Med en anställd projektkoordinator och olika personer i arbetsgrupper har man genomfört en enkät, olika diskussionsmöten, studiebesök m m.

Målsättningen med projektet var att:
– kartlägga finlandssvenska dövas livssituation för att få en klar bild över vilka åtgärder som behövs för att förbättra deras förhållanden. Kartläggningen gjorde också en jämförelse mellan de svenskspråkiga och de finskspråkiga dövas tillgänglighet till service .
– ordna ett seminarium kring finlandssvenska dövas situation, där bl.a. den svenska riksdagsgruppen inbjuds i syfte att nå ut till politiska beslutsfattare.
– planera och koordinera basservice för finlandssvenska döva på basen av utredningen och kartläggningen.
– Planera en historik som beskriver de dövas situation under de senaste 100 åren i syfte att ge de döva en historisk och kulturell grund, som befrämjar och stöder deras kulturella och språkliga identitet.

Resultatet från undersökningen i ”Lyktan” har visat att det finns en brist på kunskap bland allmänheten om de svenskspråkiga döva, en okunskap om föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r f bland hörande och döva. Om man inte känner till de finlandssvenska döva, teckenspråkiga, är det svårt att förstå hurdant behovet av service och tjänster för denna grupp ser ut.

Behovet av  information om döva/teckenspråk och praktisk erfarenhet av kontakt med teckenspråksanvändare är alltså stor bland myndigheter, offentliga serviceproducenter, beslutsfattare mm.

Inom gruppen finlandssvenska döva, teckenspråkiga, är behovet av service och tjänster framförallt på det egna språket, finlandssvenskt teckenspråk, stort. I dag är utbudet av information och utbildning för finlandssvenska döva mycket dåligt, de är inte delaktiga eller jämlika fullt ut som andra döva i Finland. I olika offentliga och privata sammanhang, organisationer, är de finlandssvenska teckenspråkigas möjligheter att delta och ha tillgång till service och tjänster mycket dåligt eller inte alls beaktat. Detta gäller alltså även inom de dövas egna organisationer!

Familjer med barn som har hörselskador och behov av teckenspråk i Svenskfinland, har uttryckt att de har svårt att få en samlad bild och information om vilka verksamheter och stöd som finns att tillgå för barnen och familjerna.

Seminarier om finlandssvenska döva och deras situation och om projekt Lyktan arrangerades vid två tillfällen utöver slutseminariet 8.2.2006. Finlandssvenska politiker och finlandssvenska media har uppmärksammat projekt Lyktan och finlandssvenska döva.

Planeringen och koordineringen av basservice under projektet inriktade sig på att skapa samarbetskontakter med andra organisationer, att utveckla finlandssvensk teckenspråkig verksamhet. Utvecklingen och samordningen fortsätter genom det nya ”utskottet för utveckling av svensk service” i Finlands Dövas Förbund. Ett resultat är till exempel familjeveckoslutsträffar som förverkligats i samarbete med välfärdsenheten. Produktion av information och nyheter på finlandssvenskt teckenspråk prövades i form av en Internetportal med digitala videofilmer (”Eko”).

Ett positivt sidoresultat inom projektet var att finlandssvenska dövas egen historik producerades – ”Du måste vara döv för att förstå – Finlandssvenska dövas fotspår i historien”, där projektkoordinator var föreningen behjälplig med att söka finansiering för ändamålet.