Kompetens 2008

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r f genomförde service- och informationsprojektet Kompetens 2008 under åren 2006-2008. Underlaget till detta  är hämtat från fakta i projekt Lyktan, som bland annat visar att finlandssvenska döva saknar tillräckligt informationsutbud och möjlighet att få del av utbildning som erbjuds döva – de är inte delaktiga eller jämlika fullt ut jämfört med finskspråkiga döva i Finland!

Projektet hade tre mål:
1) Etablera ett kompetenscenter; en kontakt och förmedlingsplattform
Kompetens betyder här att föreningen fortsätter nätverksuppbyggande med andra organisationer inom dövsamfundet, handikappområdet , att påverka i olika frågor för finlandssvenska döva, teckenspråkiga,  att få bättre samarbete med olika ansvariga tjänstemän på Finlands Dövas Förbund, att samordna, arrangera riksomfattande kurser och läger m m för finlandssvenska döva.

2) Genomföra ett informationsprojekt ”Eko” 2006-2008
Finlandssvenska dövas behov av information på teckenspråk / svenska är stort. Endast genom en egen produktion kan behovet mötas! Aktuell teckenspråkig information som är adekvat och kvalitativ i rörliga media. Internet teknik och användning är lätt för de flesta. Föreningen utvecklade en egen hemsida och nyheter på teckenspråk under projekttiden, och studiebesök gjordes till bl a Sveriges teckenspråksnyhet-redaktion.

3) Etablera regionala verksamheter och service
Finlandssvenska döva finns i nästan hela Svenskfinland. Hemkommunerna vet tyvärr mycket litet om dem och deras behov. Projektet ökade medvetandet om finlandssvenska döva och hurdan service och information de behöver. Översättning av information till teckenspråk och social verksamhet för döva är sådant som föreningen kan erbjuda till kommunerna. På grund av för få personer på olika platser kunde man inte få regelbunden regional verksamhet.

Projektarbetsgrupp
Representanter från Finlandssvenska teckenspråkiga r f styrelse, Finlands Dövas Förbunds serviceenhet samt Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området deltog i arbetsgruppen.