Ålandsprojekt

Finlandssvenska teckenspråkiga r f  hade under projekt Lyktan och projekt Kompetens upptäckt att de teckenspråkiga på Åland inte nås av verksamhet och stöd såsom döva på fastlandet. Projektansökan gjordes till PAF Åland med ett flertal förberedande samtal till landskaps-förvaltningen och handikapp arbetet på Åland.  Från PAF beviljades 40.000 €, och med dessa medel kunde en projektarbetare anställas från januari till december 2009.

Projektarbetet under 2009 uppföljde föregående års arbete och projektmål. Man fokuserade på  hur visuell information via internet fungerar för döva, och genomförde utbildning med hjälp av praktiskt samarbete med flera personer, både hörande och döva.

Projektarbetare Darren Frazier kooridinerade  verksamheten med 3 vuxna döva ålänningar år 2009. Man gjorde; 1) fortsatt träning på distansteknik, datorer och mobiltelefoner, 2) organiserade och åkte på kulturresor, 3) inköpte datorutrustning och mobiltelefoner, och 4) gjorde en mindre video dokumentation av finlandssvenskt teckenspråk. 

Projektet höll kontinuerlig  kontakt med Handicampen och åländska kommuner under året.

Projekttiden var kort, från 1.9.2008 till 31.12.2009, har alla – döva, deras anhöriga och expertis – varit nöjda med resultaten, speciellt gällande distansteknikområdet. Vi lyckades uppnå vårt mål att förbättra döva vuxna ålänningars sociala välmående, genom möjligörande och träning i användning av internet för mer teckenspråkig kommunikation, både på Åland och med döva vänner på fastlandet. Projektets resultat syntes som stora förändringar i de döva ålänningarnas liv – bättre mental hälsa, medvetenhet om omvärlden med aktuell daglig information, en ökad kontakt med andra döva samt ett bättre flytande teckenspråk. För att deltagarna inte ska glömma och få problem med internet, borde de få  praktisk träning i användande av distansteknik därför att tekniken förändras snabbt.